Behandling och beslut 2015

Här finns de paragrafer från 2015 års kyrkomötesprotokoll som rymmer ärendenas behandling (första sidan) och beslut (andra sidan). Växla sida längst ner på sidan.

Om man vill följa ett ärende så kan man klicka på den aktuella paragrafen så dyker alla dokument som berör det ärendet upp i högermarginalen.

Behandling §024 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2014
Behandling §025 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2016-2018
Behandling §026 Följder av riksdagens beslut om upphörande av folkbokföring på församling
Behandling §027 Utredning om utökning av kyrkoherdeutbildning
Behandling §028 Att lägga till faddrar efter dopet
Behandling §029 Vissa frågor om kyrkliga handlingar m.m.
Behandling §030 Tidsbegränsat uppdrag som stiftsbiskop
Behandling §031 Arbetsgivaransvar i kyrkoordningen m.m.
Behandling §032 Sanktionsavgift i domkapitlet
Behandling §033 Medarbetarundersökning
Behandling §034 Bejakade dokument
Behandling §035 Domkapitlets handläggning av vissa ärenden
Behandling §036 Barmenförklaringen
Behandling §037 Rekryteringsstöd till församlingar och pastorat
Behandling §038 Adjunktsår för diakoner
Behandling §039 Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och sin evangelisk-lutherska identitet
Behandling §040 Verksamhetsberättelse år 2014 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
Behandling §041 Verksamhetsberättelse år 2014 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
Behandling §042 Svenska kyrkans kristna identitet
Behandling §043 Kollektrekommendation vid fristående dopgudstjänster
Behandling §044 Kyrkohandboksarbetet
Behandling §045 Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka
Behandling §046 Reformationsjubileet 2017
Behandling §047 Liturgistipendium
Behandling §048 Utforma en ceremoni för välsignelse för den som fått ändrad könstillhörighet
Behandling §049 Solidaritet med samtidens martyrer
Behandling §050 Samrådsgrupp för gudstjänstlivet
Behandling §051 Svenska kyrkans roll och uppgifter i kris och krig
Behandling §052 Sekulära alternativ till kyrkliga handlingar
Behandling §053 Miljödag i Svenska kyrkans församlingar
Behandling §054 Chemtrails
Behandling §055 Avgiftsfritt för barn och unga
Behandling §056 ILO-konvention nr 169
Behandling §057 Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Behandling §058 Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken
Behandling §059 Kyrkan och idrotten
Behandling §060 Kyrkogårdar som mötesplatser
Behandling §061 Utbildning i kyrkohistoria och landsbygdsfrågor
Behandling §062 Nya vägar att vara kyrka
Behandling §063 Solidarisk fond för dem som fått egendom förstörd vid kravaller
Behandling §064 Kyrkomötets facebooksida
Behandling §065 Eget produktionsbolag
Behandling §066 Andlig själavård inom kriminalvården
Behandling §067 Stasi-infiltration av Svenska kyrkan
Behandling §068 Riktlinjer för församlingarnas arbete för och med utsatta EU-migranter
Behandling §069 Abort och oföddas människovärde
Behandling §070 Nationell samordning av närvaro på nätet
Behandling §071 Minoritetsspråken och det lokala ansvaret
Behandling §072 Underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden
Behandling §073 Konvertiter
Behandling §074 Diakonal investeringsfond
Behandling §075 Vuxenkatekes
Behandling §130 Direkta val
Behandling §131 Kontrakten
Behandling §133 Begravningsverksamheten i Göteborg
Behandling §134 Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige
Behandling §135 Sättet att välja biskop
Behandling §136 Antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Behandling §137 Den nationella nivåns uppgifter
Behandling §138 Sammanläggningar av församlingar och pastorat
Behandling §139 Ökad återföring av ekonomiska resurser till församlingarna via prästlönetillgångarna
Behandling §140 Tillgänglighet i Svenska kyrkans lokaler
Behandling §141 Öppna eller låsta kyrkor
Behandling §142 Svenska kyrkans hållbarhetsarbete
Behandling §143 Avgiftsbefrielse för kyrkotillhöriga
Behandling §144 Kyrkoantikvarisk ersättning
Behandling §145 Solceller på kyrktak
Behandling §146 Förvaltning av prästlönetillgångarna
Behandling §147 Ingen parfym av hänsyn till allergiker
Behandling §148 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen
Behandling §149 Svenska kyrkans svar på Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan - på väg mot en gemensam vision
Behandling §150 Utveckla ett diakonalt samarbete i Europa
Behandling §151 Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
Behandling §152 Behandling av olika former av dokument
Behandling §154 Publicering av dokument på Svenska kyrkans hemsida
Behandling §155 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern
Behandling §156 Förändringen av Svenska teologiska institutets ramprogram
Behandling §157 Kartläggning av religionsdialog inom Svenska kyrkan
Behandling §158 Särskilda insatser för utsatta kristna
Behandling §159 Svenska kyrkans roll i Mellanösternkonflikten
Behandling §160 Mer inflytande för barn och unga
Behandling §161 Stiften
Behandling §162 Några frågor om församlingsråd och strukturreformen
Behandling §163 Verksamhetsberättelse 2014 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Behandling §200 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Behandling §201 Samordning av begravningsverksamheten m.m.
Behandling §202 Utredning av huvudmannaskap för begravningsväsendet
Behandling §203 Konsekvenser av kyrkomötets beslut
1 2 < >