Betänkanden 2015

Kyrkomötets första session 2015 resulterade i 88 betänkanden, fördelade på de åtta utskotten.

Budgetutskottets betänkanden B 2015:1-3
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkanden EE 2015:1-9
Ekumenikutskottets betänkanden Eu 2015:1-11
Gudstjänstutskottets betänkanden G 2015:1-10
Kyrkolivsutskottets betänkanden Kl 2015:1-21
Kyrkorättsutskottets betänkanden Kr 2015:1-4
Organisationsutskottets betänkanden O 2015:1-12
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkanden TU 2015:1-18

Klicka på respektive länk nedan för att läsa ett betänkande. I högermarginalen syns då de dokument som är relaterade till betänkandet, t ex motioner.

B 2015:01 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2016-2018
B 2015:02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2014
B 2015:03 Diakonal investeringsfond
EE 2015:01 Förvaltning av prästlönetillgångarna
EE 2015:02 Ökad återföring av ekonomiska resurser till församlingarna via prästlönetillgångarna
EE 2015:03 Ingen parfym av hänsyn till allergiker
EE 2015:04 Tillgänglighet till Svenska kyrkans lokaler
EE 2015:05 Låsta eller öppna kyrkor
EE 2015:06 Svenska kyrkans hållbarhetsarbete
EE 2015:07 Avgiftsbefrielse för kyrkotillhöriga
EE 2015:08 Kyrkoantikvarisk ersättning
EE 2015:09 Solceller på kyrktak
Eu 2015:01 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen
Eu 2015:02 Svenska kyrkans svar på Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan - på väg mot en gemensam vision
Eu 2015:03 Utveckla ett diakonalt samarbete i Europa
Eu 2015:04 Svenska kyrkans roll i Mellanösternkonflikten
Eu 2015:05 Särskilda insatser för utsatta kristna
Eu 2015:06 Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
Eu 2015:07 Behandling av olika former av dokument
Eu 2015:08 Publicering av dokument på Svenska kyrkans hemsida
Eu 2015:09 Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern
Eu 2015:10 Förändringen av Svenska teologiska institutets ramprogram
Eu 2015:11 Kartläggning av religionsdialog inom Svenska kyrkan
G 2015:01 Kollektrekommendation vid fristående dopgudstjänster
G 2015:02 Kyrkohandboksarbetet
G 2015:03 Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka
G 2015:04 Reformationsjubileet 2017
G 2015:05 Liturgistipendium
G 2015:06 Utforma en ceremoni för välsignelse för den som fått ändrad könstillhörighet
G 2015:07 Solidaritet med samtidens martyrer
G 2015:08 Samrådsgrupp för gudstjänstlivet
G 2015:09 Svenska kyrkans roll och uppgifter i kris och krig
G 2015:10 Sekulära alternativ till kyrkliga handlingar
Kl 2015:01 Miljödag i Svenska kyrkans församlingar
Kl 2015:02 Underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden
Kl 2015:03 Chemtrails
Kl 2015:04 Avgiftsfritt för barn och unga
Kl 2015:05 ILO-konventionen 169
Kl 2015:06 Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Kl 2015:07 Konvertiter
Kl 2015:08 Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken
Kl 2015:09 Kyrkan och idrotten
Kl 2015:10 Kyrkogårdar som mötesplatser
Kl 2015:11 Utbildning i kyrkohistoria och landsbygdsfrågor
Kl 2015:12 Nya vägar att vara kyrka
Kl 2015:13 Solidarisk fond för dem som fått egendom förstörd vid kravaller
Kl 2015:14 Kyrkomötets facebooksida
Kl 2015:15 Eget produktionsbolag
Kl 2015:16 Andlig själavård inom kriminalvården
Kl 2015:17 Stasi-infiltration av Svenska kyrkan
Kl 2015:18 Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
Kl 2015:19 Abort och oföddas människovärde
Kl 2015:20 Nationell samordning av närvaro på nätet
Kl 2015:21 Minoritetsspråken och det lokala ansvaret
Kr 2015:01 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Kr 2015:02 Samordning av begravningsverksamheten m.m.
Kr 2015:03 Utredning om huvudmannaskapet för begravningsväsendet
Kr 2015:04 Konsekvenserna av kyrkomötets beslut
O 2015:01 Direkta val
O 2015:02 Kontrakten
O 2015:03 Begravningsverksamheten i Göteborg
O 2015:04 Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige
O 2015:05 Sättet att välja biskop
O 2015:06 Antalet ledamöter och ersättare i kyrkostyrelsen
O 2015:07 Den nationella nivåns uppgifter
O 2015:08 Sammanläggningar av församlingar och pastorat
O 2015:09 Mer inflytande för barn och unga
O 2015:10 Stiften
O 2015:11 Några frågor om församlingsråd
O 2015:12 Verksamhetsberättelse 2014 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
TU 2015:01 Följder av riksdagens beslut om upphörande av folkbokföring på församling
TU 2015:02 Utredning om utökning av kyrkoherdeutbildningen
TU 2015:03 Att lägga till faddrar efter dopet
TU 2015:04 Vissa frågor om kyrkliga handlingar m.m.
TU 2015:05 Tidsbegränsat uppdrag som stiftsbiskop
TU 2015:06 Svenska kyrkans kristna identitet
TU 2015:07 Arbetsgivaransvar i kyrkoordningen
TU 2015:08 Sanktionsavgift i domkapitlet
TU 2015:09 Medarbetarundersökning
TU 2015:10 Bejakade dokument
TU 2015:11 Domkapitlets handläggning av vissa tillsynsärenden
TU 2015:12 Barmenförklaringen
TU 2015:13 Vuxenkatekes
TU 2015:14 Rekryteringsstöd till församlingar och pastorat
TU 2015:15 Adjunktsår för diakoner
TU 2015:16 Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och sin lutherska identitet
TU 2015:17 Verksamhetsberättelse år 2014 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2015:18 Verksamhetsberättelse år 2014 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar