Anföranden 2015

Här kan man läsa 2015 års anföranden i pdf-filer. i högermarginalen finns relaterade dokument för varje ärende.

Här finns en samlingsfil med samtliga anföranden. 

Det går också att följa det inspelade materialet från plenum.

Anförande Abort och oföddas människovärde
Anförande Adjunktsår för diakoner
Anförande Andlig själavård inom kriminalvården
Anförande Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige
Anförande Antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Anförande Att lägga till faddrar efter dopet
Anförande Avgiftsbefrielse för kyrkotillhöriga
Anförande Avgiftsfritt för barn och unga
Anförande Barmenförklaringen
Anförande Begravningsverksamheten i Göteborg
Anförande Behandling av olika former av dokument
Anförande Bejakade dokument
Anförande Chemtrails
Anförande Den nationella nivåns uppgifter
Anförande Direkta val
Anförande Domkapitlets handläggning av vissa tillsynsärenden
Anförande Eget produktionsbolag
Anförande Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen
Anförande Följder av riksdagens beslut om upphörande av folkbokföring på församling
Anförande Förvaltning av prästlönetillgångarna
Anförande Förändringen av Svenska teologiska institutets ramprogram
Anförande Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka
Anförande ILO-konvention nr 169
Anförande Ingen parfym av hänsyn till allergiker
Anförande Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken
Anförande Kartläggning av religionsdialog inom Svenska kyrkan
Anförande Kollektrekommendation vid fristående dopgudstjänster
Anförande Konsekvenserna av kyrkomötets beslut
Anförande Kontrakten
Anförande Konvertiter
Anförande Kyrkan och idrotten
Anförande Kyrkogårdar som mötesplatser
Anförande Kyrkohandboksarbetet
Anförande Kyrkomötets facebooksida
Anförande Liturgistipendium
Anförande Medarbetarundersökning
Anförande Mer inflytande för barn och unga
Anförande Miljödag i Svenska kyrkans församlingar
Anförande Minoritetsspråken och det lokala ansvaret
Anförande Nya vägar att vara kyrka
Anförande Några frågor om församlingsråd och strukturreformen
Anförande Publicering av dokument på Svenska kyrkans hemsida
Anförande Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
Anförande Reformationsjubileet 2017
Anförande Rekryteringsstöd till församlingar och pastorat
Anförande Riktlinjer för församlingars arbete för och med utsatta EU-migranter
Anförande Sammanläggningar av församlingar och pastorat
Anförande Samordning av begravningsverksamheten m.m.
Anförande Samrådsgrupp för gudstjänstlivet
Anförande Sekulära alternativ till kyrkliga handlingar
Anförande Solceller på kyrktak
Anförande Solidarisk fond för dem som fått egendom förstörd vid kravaller
Anförande Solidaritet med samtidens martyrer
Anförande Stasi-infiltration av Svenska kyrkan
Anförande Stiften
Anförande Svenska kyrkans arbete med bekännelsefrågor och sin evangelisk-lutherska identitet
Anförande Svenska kyrkans hållbarhetsarbete
Anförande Svenska kyrkans kristna identitet
Anförande Svenska kyrkans roll i Mellanösterkonflikten
Anförande Svenska kyrkans roll och uppgifter i kris och krig
Anförande Svenska kyrkans svar på Kyrkornas världsråds dokument Kyrkan - på väg mot en gemensam vision
Anförande Särskilda insatser för utsatta kristna
Anförande Sättet att välja biskop
Anförande Tidsbegränsat uppdrag som stiftsbiskop
Anförande Tillgänglighet i Svenska kyrkans lokaler
Anförande Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025
Anförande Utbildning i kyrkohistoria och landsbygdsfrågor
Anförande Utforma en ceremoni för välsignelse för den som fått ändrad könstillhörighet
Anförande Utveckla ett diakonalt samarbete i Europa
Anförande Val till Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån
Anförande Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2016-2018
Anförande Vissa frågor om kyrkliga handlingar, m.m. (17 november)
Anförande Vissa frågor om kyrkliga handlingar, m.m. (18 november)
Anförande Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2014
Anförande Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Anförande Ökad kunskap om kristna i Mellanöstern
Anförande Ökad återföring av ekonomiska resurser till församlingarna via prästlönetillgångarna
Anförande Öppna eller låsta kyrkor