KsSkr2012_03 Ändringar i kyrkoordningen m.m.

 I skrivelsen föreslås i huvudsak följande ändringar i kyrkoordningen:  Det införs krav på att barnkonsekvensanalyser ska göras i beredningsskedet av ärenden inför beslut, i såväl församlingar, stift som på nationell nivå. Vidare föreslås en bestämmelse om att barnens perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys ska beaktas i församlingsinstruktionens pastorala program.  Bestämmelser införs om indirekta val till kyrkomötet från Svenska kyrkan i utlandet.  Ändring av namn på en kyrklig enhet som inte har samband med ett indelningsbeslut ska träda i kraft 1 januari. Beslut om sådan namnändring ska fattas sex månader före ikraftträdandet. Om ändringen ska träda i kraft året efter det år då ordinarie kyrkoval har ägt rum ska det fattas senast 12 månader före ikraftträdandet. I de fall nivån på den särskilda utjämningsavgiften överstiger stiftsbidraget brutto ska prästlönetillgångarna i det aktuella stiftet betala in den överskjutande delen av avgiften till den nationella nivån för att på detta sätt garantera att hela utjämningsavgiften tillförs det nationella utjämnings-systemet. I kyrkoordningen införs en ny fjortonde avdelning med en inledningstext som anger den teologiska grunden för Svenska kyrkans ekumeniska engagemang och ett nytt kapitel 59 med dels bestämmelser av övergripande eller förtydligande karaktär gällande regleringen av ekumeniken och dels med hänvisningsbestämmelser till de saksammanhang där ekumeniska aspekter regleras.  Kyrkomötet ska hålla ett särskilt valsammanträde senast den 31 december under valåret. Vid detta sammanträde ska det nyvalda kyrkomötet välja personer till de uppdrag som kyrkomötet har att förrätta val till. Valen avser tiden efter valåret. Uppdragen för de ledamöter och ersättare som valdes av 2010 års kyrkomöte upphör den 31 december 2013. Nämnderna på nationell nivå för samordning, planering och utveckling avskaffas. En rättelse görs i 38 kap. 31 § så att paragrafens lydelse blir konsekvent med övriga paragrafer i kapitlet.

KsSkr2012_03.pdf