KsSkr2012_01 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2013-2015

 Enligt kyrkoordningen ska den nationella nivån varje år upprätta en budget för nästa budgetår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret, samt en plan för ekonomin under en period av tre år.År 2010 beslutade kyrkomötet att det, utöver de ekonomiska ramarna för respektive år under perioden, ska finnas rullande femåriga kostnadsramar för finansiering av Svenska kyrkan i utlandets och Svenska teologiska institutets (STI) fastigheter och lokaler.Denna skrivelse innehåller kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsinriktning, kostnadsram 2013, planeringsramar 2014 och 2015, kostnadsramar 2013–2017 för lokalförsörjning inom Svenska kyrkan i utlandet och STI i Jerusalem, kostnadsram 2013–2018 för gemensam satsning på kyrkans undervisning och mission i alla åldrar samt bidrag till tryckning av valsedlar vid 2013 års val.

KsSkr2012_01.pdf