KsSkr2012_04 Jämställdheten i Svenska kyrkan

 BakgrundDåvarande ombudsmötet beslutade 1995 att uppdra åt SFRV:s styrelse att i början av varje mandatperiod lämna en redogörelse över jämställdhetssituationen och jämställdhetsarbetet i Svenska kyrkan. I en skrivelse från SFRV:s styrelse (StSkr 1998:505) föreslogs att en rapport över jämställdhetssituationen i fortsättningen skulle lämnas i sådan tid att den skulle kunna få ”betydelse för nomineringarna inför nästa kyrkoval”. Församlingsutskottet påpekade i sitt betänkande (OF 1998:501) att uttrycket ”få betydelse för” inte skulle tolkas som en önskan att påverka nomineringsarbetet. Men, sade utskottet, rapporter om jämställdheten kan ”ha ett betydande värde som information inför det nomineringsarbete som skall ske”.Skrivelser om jämställdheten i Svenska kyrkan har sedan lämnats av kyrkostyrelsen till kyrkomötena 2000, 2004 och 2008. I sitt betänkande (Kl 2008:1) uttalade Kyrkolivsutskottet att det ”ytterligare en gång [vill] understryka att jämställdheten mellan kvinnor och män måste få ett tydligare genomslag i såväl nomineringarna inför kommande kyrkoval som när val förrättas i början av den nya mandatperioden. För att uppnå detta krävs gemensamma ansträngningar för att hitta nya vägar och kreativa metoder såväl inom nomineringsgrupperna som mellan grupperna. Även åldersspridningen bör beaktas i dessa sammanhang.”Nu lämnar kyrkostyrelsen en motsvarande skrivelse till 2012 års kyrkomöte.

KsSkr2012_04.pdf