Betänkanden 2012

Kyrkomötets första session 2012 resulterade i 48 betänkanden, fördelade på följande utskott:

Budgetutskottets betänkande B 2012:1-2
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2012:1-5
Ekumenikutskottets betänkande Eu 2012:1-6
Gudstjänstutskottets betänkande G 2012:1-5
Kyrkolivsutskottets betänkande Kl 2012:1-12
Kyrkorättsutskottets betänkande Kr 2012:1-3
Organisationsutskottets betänkande O 2012:1-6
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2012:1-9

Klicka på respektive länk för att läsa ett betänkande och de dokument som är relaterade till det.

B2012:01 Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2013-2015
B2012:02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2011
EE2012:01 Särskild utjämningsavgift
EE2012:02 Ersättning för kyrkliga handlingar
EE2012:03 Kyrkoantikvarisk ersättning
EE2012:04 Hållbart skogsbruk
EE2012:05 Om skattebefrielse vid gåvor
Eu2012:01 Ekumeniken i kyrkoordningen
Eu2012:02 Kairosdokumentet och Israel-Palestinafrågan
Eu2012:03 Förföljda kristna
Eu2012:04 Uppföljning av lyssnarkonferensen i Lund 2007
Eu2012:05 Gömda och glömda flyktingar i Sverige
Eu2012:06 Ändrad insamlingsperiod för Svenska kyrkan i utlandet
G2012:01 Utökande av psalmer i psalmboken
G2012:02 Program för "Kyrkliga handlingar i fokus"
G2012:03 Renässans för trohet och trohetslöften – för barnens trygghet i familjen
G2012:04 Ett enklare och mer logiskt kyrkoår
G2012:05 Vägval konfirmation
Kl2012:01 Arbete mot prostitution och trafficking och stöd till brottsoffer
Kl2012:02 Inrättande av stipendier och utbildning i miljökunskap
Kl2012:03 Kontakt med dopfaddrar
Kl2012:04 Säkra mångfalden i våra vigningstjänster
Kl2012:05 Jämställdheten i Svenska kyrkan
Kl2012:06 Lokalisering av kyrkliga utbildningar
Kl2012:07 Social ekonomi
Kl2012:08 Kvalitetsverktyg i konfirmandarbetet
Kl2012:09 Svenska kyrkans konfirmandarbete och undervisning i alla åldrar
Kl2012:10 Mission i Sverige
Kl2012:11 Flerårskonfirmation
Kl2012:12 Romerna en del av Sverige och Svenska kyrkan
Kr2012:01 Ny ersättningsstadga
Kr2012:02 Ersätt lag om Svenska kyrkan med ett ömsesidigt avtal, ett konkordat
Kr2012:03 Svenska kyrkan och Barnkonventionen
O2012:01 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
O2012:02 Strukturfrågor
O2012:03 Domkapitlen och stiftsstyrelserna
O2012:04 Biskopsval
O2012:05 Nomineringsgrupp eller partigrupp
O2012:06 Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
TU2012:01 Retreat obligatorisk i vigningstjänsten
TU2012:02 Präster och diakoner som inte har kyrklig anställning
TU2012:03 Präster och diakoner som medlare
TU2012:04 Beslut om kyrkotillhörighet för medlem i utlandsförsamling
TU2012:05 Präster som avsagt sig behörighet som vigselförrättare
TU2012:06 Läro- och ordningsfrågor
TU2012:07 En gemensam arbetsgivarorganisation
TU2012:08 Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU2012:09 Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar