Anföranden 2012

Här kan man läsa 2012 års anföranden i pdf-filer. Längst ner finns en samlingsfil med samtliga anföranden.

Det går också att följa det inspelade materialet från plenum.

Anförande Abort och oföddas människovärde
Anförande Adjunktsår för diakoner
Anförande Andlig själavård inom kriminalvården
Anförande Angående lagen om Svenska kyrkan
Anförande Antal diakoner i pastoraten
Anförande Antalet ledamöter i kyrkofullmäktige
Anförande Antalet ledamöter i kyrkomötet
Anförande Antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Anförande Arbete mot prostitution och trafficking
Anförande Arbete mot prostitution och trafficking och stöd till brottsoffer
Anförande Arbetsgrupp för förföljda kristna samt religions- och övertygelsefrihet
Anförande Arvodesorgan för den nationella nivån och övriga ändringar i kyrkoordningen m.m.
Anförande Att lägga till eller avsluta fadderuppdrag
Anförande Att lägga till faddrar efter dopet
Anförande Att möta människor på kyrkogårdar
Anförande Avgifter i barn- och ungdomsverksamheten
Anförande Avgiftsbefrielse för kyrkotillhöriga
Anförande Avgiftsfritt för barn och unga
Anförande Avveckla ägandet i Fairtrade
Anförande Barmenförklaringen
Anförande Begravningssamfälligheter
Anförande Begravningsverksamheten i Göteborg
Anförande Behandling av konvertiter
Anförande Behandling av olika former av dokument
Anförande Behovet av förstärkt trosundervisning
Anförande Behörighet som arbetsledare
Anförande Bejakade dokument
Anförande Bekännelseskrifter
Anförande Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter
Anförande Benämning på befattning som präst
Anförande Beslut om kyrkotillhöringhet för medlem i utlandsförsamling
Anförande Biskopsval
Anförande Byte av uppdrag inom vigningstjänsten
Anförande Central upphandling av miljöcertifierad el
Anförande Chemtrails
Anförande De odöpta 18-åringarna
Anförande Demokratifrågor
Anförande Den inomkyrkliga clearingen
Anförande Den nationella nivåns uppgifter
Anförande Den svenska psalmboken
Anförande Diakonens vigningslöften och antal diakoner i pastorat
Anförande Diakons möjlighet att förrätta begravningsgudstjänst
Anförande Direkta eller indirekta val
Anförande Direkta val
Anförande Domkapitlen och stiftsstyrelserna
Anförande Domkapitlets handläggning av vissa tillsynsärenden
Anförande Domprostens ställning, uppdrag och tillsättning
Anförande Döden
Anförande Dödsskjutningar i utanförskapsområden
Anförande Eget produktionsbolag
Anförande Eget produktionsbolag
Anförande Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar
Anförande Ekoteologisk professur
Anförande Ekumeniken i kyrkoordningen
Anförande Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen
Anförande Ekumeniska frågor
Anförande En kyrka utan tillgång till barnpornografi
Anförande Ersätt lag om Svenska kyrkan med ett ömsesidigt avtal, ett konkordat
Anförande Ersättning för kyrkliga handlingar
Anförande Ett enklare och mer logiskt kyrkoår
Anförande Ett fredsupprop
Anförande Evangelister
Anförande Familjeperspektivet i en folkkyrka med barndop
Anförande Fastan behöver vi ta fasta på
Anförande Fattiga EU-migranter
Anförande Flerårskonfirmation
Anförande Framtidskommission
Anförande Fyllnadsval till Svenska kyrkans överklagandenämnd
Anförande Följder av lokal anställning av präster
Anförande Följder av riksdagens beslut om upphörande av folkbokföring på församling
Anförande Fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna
Anförande Fördjupat samarbete mellan kyrka och idrott
Anförande Förföljda kristna
Anförande Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande
Anförande Församlingens grundläggande uppgift
Anförande Församlingsbegreppet
Anförande Församlingsinstruktionen m.m.
Anförande Församlingsutveckling och missionsstrategi
Anförande Förvaltning av prästlönetillgångarna
Anförande Förändringen av Svenska teologiska institutets ramprogram
Anförande Generationsspridning i beslutsfattande organ
Anförande Gömda och glömda flyktingar i Sverige
Anförande Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen
Anförande Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka
Anförande Hanterande vid avslag av präst- och diakonkandidater
Anförande Hantering av att ta kyrkor ur bruk
Anförande HBT-certifikat
Anförande Huvudmannaskap för begravningsfrågor
Anförande Hållbart skogsbruk
Anförande ILO-konvention nr 169
Anförande Inför ett golv för kyrkoavgiften
Anförande Ingen parfym av hänsyn till allergiker
Anförande Inrättande av stipendier och utbildning i miljökunskap
Anförande Internationellt församlingsutbyte
Anförande Introduktion till kristendom och Svenska kyrkan på svenska och de större invandrarspråken
Anförande Inventering av Svenska kyrkans församlingars arbete för papperslösa flyktingar
Anförande Israel/Palestinakonflikten och andra internationella konflikter
Anförande Jourhavande präst kvar inom alarmnumret 112
Anförande Jungfru Marie bebådelsedag och domssöndagen
Anförande Jämställdheten i Svenska kyrkan
1 2 3 < >