Behandling och beslut 2012

Här finns de paragrafer från 2012 års kyrkomötesprotokoll som rymmer ärendenas behandling (första sidan) och beslut (andra sidan). Växla sida längst ner på sidan.

Om man vill följa ett ärende så kan man klicka på den aktuella paragrafen så dyker alla dokument som berör det ärendet upp i högermarginalen.

§028 Behandling - Strukturfrågor
§029 Behandling - Ändringar i kyrkoordningen m.m.
§030 Behandling - Domkapitlen och stiftsstyrelserna
§031 Behandling - Biskopsval
§032 Behandling - Nomineringsgrupp eller partigrupp
§033 Behandling - Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
§034 Behandling - Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån 2013-2015
§035 Behandling - Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2011
§036 Behandling - Ekumeniken i kyrkoordningen
§037 Behandling - Kairosdokumentet och Israel-Palestinafrågan
§038 Behandling - Förföljda kristna
§039 Behandling - Uppföljning av lyssnarkonferensen i Lund 2007
§040 Behandling - Gömda och glömda flyktingar i Sverige
§041 Behandling - Ändrad insamlingsperiod för Svenska kyrkan i utlandet
§042 Behandling - Utökning av psalmer i psalmboken
§043 Behandling - Program för "kyrkliga handlingar i fokus"
§044 Behandling - Renässans för trohet och trohetslöften - för barnens trygghet i familjen
§045 Behandling - Ett enklare och mer logiskt kyrkoår
§046 Behandling - Vägval konfirmation
§049 Behandling - Kairosdokumentet och Israel-Palestinafrågan forts.
§051 Behandling - Kairosdokumentet och Israel-Palestinafrågan forts.
§052 Behandling - Retreat obligatorisk i vigningstjänsten
§053 Behandling - Präster och diakoner som inte har kyrklig anställning
§054 Behandling - Präster och diakoner som medlare
§055 Behandling - Beslut om kyrkotillhörighet för medlem i utlandsförsamling
§056 Behandling - Präster som avsagt sig behörighet som vigselförrättare
§057 Behandling - Läro- och ordningsfrågor
§058 Behandling - En gemensam arbetsgivarorganisation
§059 Behandling - Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
§060 Behandling - Verksamhetsberättelse år 2011 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
§061 Behandling - Särskild utjämningsavgift
§062 Behandling - Ersättning för kyrkliga handlingar
§063 Behandling - Kyrkoantikvarisk ersättning
§064 Behandling - Hållbart skogsbruk
§065 Behandling - Om skattebefrielse vid gåvor
§066 Behandling - Arbete mot prostitution och trafficking och stöd till brottsoffer
§067 Behandling - Inrättande av stipendier och utbildning i miljökunskap
§069 Behandling - Kontakter med dopfaddrar
§070 Behandling - Säkra mångfalden i våra vigningstjänster
§071 Behandling - Jämställdheten i Svenska kyrkan
§072 Behandling - Lokalisering av kyrkliga utbildningar
§073 Behandling - Social ekonomi
§074 Behandling - Kvalitetsverktyg i konfirmandarbetet
§075 Behandling - Svenska kyrkans konfirmandarbete och undervisning i alla åldrar
§076 Behandling - Mission i Sverige
§077 Behandling - Flerårskonfirmation
§078 Behandling - Romerna en del av Sverige och Svenska kyrkan
§079 Behandling - Ny ersättningsstadga
§080 Behandling - Ersätt lag om Svenska kyrkan med ett ömsesidigt avtal, ett konkordat
§081 Behandling - Svenska kyrkan och Barnkonventionen
1 2 3 4 5  ... < >