Snabbprotokoll 2014

Här finns snabbprotokoll om vad kyrkomötet 2014 beslutat. Snabbprotokollen innehåller korta, formella sammandrag av betänkandena kompletterade med det beslut som kyrkomötet fattat. De ligger sorterade i bokstavsordning.

Snabbprotokoll 2014

B 2014_01 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2015-2017
B 2014_02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2013
B 2014_03 Systematiskt kvalitetsarbete: internationell referensgrupp
B 2014_04 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar
B 2014_05 Nationellt program för praktik för unga
EE 2014_01 Miljöfrågor i förvaltningen av prästlönetillgångarna
EE 2014_02 Fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna
EE 2014_03 Tillgänglighet i kyrkor och andra lokaler
EE 2014_04 Ekoteologisk professur
EE 2014_05 Kontanthantering
EE 2014_06 Central upphandling av miljöcertifierad el
EE 2014_07 Inför ett golv för kyrkoavgiften
EE 2014_08 Avgifter i barn- och ungdomsverksamheten
EE 2014_09 Svenska kyrkans miljöansvar
EE 2014_10 Kyrkoantikvarisk ersättning
EE 2014_11 Nå ut med evangeliet
Eu 2014_01 Ekumeniska frågor
Eu 2014_02 Om Guds vägar och Kairosdokumentet
Eu 2014_03 Behandling av konvertiter
Eu 2014_04 Om restrektiv hållningt gentemot islam
Eu 2014_05 Relionsdialog
Eu 2014_06 Internationellt församlingsutbyte
Eu 2014_07 Kristna i Mellanöstern
Eu 2014_08 Israel/Palestinakonflikten och andra internationella konflikter
Eu 2014_09 Ett fredsupprop
G 2014_01 Svenska kyrkans nattvardssyn
G 2014_02 Odöptas tillträde till nattvardsbordet
G 2014_03 De odöpta 18-åringarna
G 2014_04 Fastan behöver vi ta fasta på
G 2014_05 Vigselrätten och Svenska kyrkan
G 2014_06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
G 2014_07 Veterangudstjänst och stöd till veteraner
G 2014_08 Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen
G 2014_09 Vidgning av begreppet kyrkomusik
Kl 2014_01 Stöd samernas rättigheter
Kl 2014_02 Att möta människor på krykogårdar
Kl 2014_03 Svenska kyrkan på nätet
Kl 2014_04 Sveriges Kristna Råds migrationsfolder
Kl 2014_05 Medieutredning
Kl 2014_06 Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande
Kl 2014_07 Fattiga EU-migranter
Kl 2014_08 Socialt arbete
Kl 2014_09 Dödsskjutningar i utanförskapsområden
Kl 2014_10 Söderblomstipendium
Kl 2014_11 Sanning och sken
Kl 2014_12 Katastroffond
Kl 2014_13 Utökad satsning på Alpha-arbetet i Sverige
Kl 2014_14 Svenska kyrkans roll som traditionsbärare
Kl 2014_15 Behovet av förstärkt trosundervisning
Kl 2014_16 Svenska kyrkan och klimatfrågan
Kl 2014_17 Utökad familjerådgivning
Kl 2014_18 Nationellt hjälpcentrum för konvertiter
Kl 2014_19 Fördjupat samarbete mellan kyrka och idrott
Kl 2014_20 Översyn av utbildning inom själavård
Kr 2014_01 Arvodesorgan för den nationella nivån och övriga ändringar i kyrkoordningen
Kr 2014_02 Rikstäckande verksamhet
Kr 2014_03 Svenska kyrkans kulturarvsarbete
Kr 2014_04 Klimatmål för den nationella nivån m.m.
Kr 2014_05 Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter
Kr 2014_06 Angående lagen om Svenska kyrkan
O 2014_01 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
O 2014_02 Verksamhetsberättelse 2013 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
O 2014_03 Kulturen som grundläggande uppgift
O 2014_04 Valfrågor
O 2014_05 Kyrkvärdar
O 2014_06 Antalet ledamöter i kyrkomötet
O 2014_07 Kyrkans roll i den sociala ekonomin
O 2014_08 Klockringning
O 2014_09 Valfri församling
O 2014_10 Kretsloppstankepris
O 2014_11 Avveckla ägandet i Fairtrade
O 2014_12 Generationsspridning i beslutsfattande organ
O 2014_13 Församlingsbegreppet
O 2014_14 Stiftelsekyrkor
TU 2014_01 Församlingsutveckling och missionsstrategi
TU 2014_02 Diakonens vigningslöften och antal diakoner i pastorat
TU 2014_03 Byte av uppdrag inom vigningstjänsten
TU 2014_04 Lönepolicy för Svenska kyrkan
TU 2014_05 Möjlighet att nå nya svenska medborgare
TU 2014_06 Säkerhet vid datalagring
TU 2014_07 Svenska kyrkans kristna identitet
TU 2014_08 Vuxenkatekes
TU 2014_09 Bekännelseskrifter
TU 2014_10 En kyrka utan tillgång till barnpornografi
TU 2014_11 Ta fram en mångfaldsplan
TU 2014_12 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2014_13 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar

Sammanställning av snabbprotokollen i PDF-format