Motioner 2014

Här finns samtliga motioner i samma pdf 

För att söka en speciell motion, se nedan. I högermarginalen på varje motions sida finns relaterade dokument (betänkanden, skrivelser, yttranden och övriga motioner).

Motioner till kyrkomötet 2014

Motion 2014:001 Medel för att ge arbetstillfällen till ungdomar
Motion 2014:002 Församlingsutveckling i folkkyrkan
Motion 2014:003 Mottagande av nattvarden vid Katolska kyrkans nattvardsgudstjänster
Motion 2014:004 Stöd samernas rättigheter
Motion 2014:005 Vart tog Guds vägar vägen?
Motion 2014:006 Behandling av konvertiter
Motion 2014:007 Omställning till ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk
Motion 2014:008 Rättvisare fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna
Motion 2014:009 Svenska kyrkans nattvardssyn
Motion 2014:010 Diakonens vigningslöften
Motion 2014:011 Odöptas tillträde till nattvardsbordet
Motion 2014:012 Från teori till handling som förvaltare av skog och mark
Motion 2014:013 Ökad tillgänglighet för allergiker i kyrkans lokaler
Motion 2014:014 Kulturen som grundläggande uppgift
Motion 2014:015 Byte av uppdrag inom vigningstjänsten
Motion 2014:016 Ekoteologisk professur
Motion 2014:017 Ringning i kyrkklockor
Motion 2014:018 Socialt företagande
Motion 2014:019 Tillgänglighet i Svenska kyrkans kyrkor och andra lokaler för hundar för funktionshindrade
Motion 2014:020 Att möta människor på kyrkogårdarna
Motion 2014:021 Underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden
Motion 2014:022 Barnportal på nätet
Motion 2014:023 Samtal med romersk-katolska kyrkan inför reformationsjubileet
Motion 2014:024 Definiera "rikstäckande verksamhet"
Motion 2014:025 Öppna för "Fresh expressions"
Motion 2014:026 Översyn av antalet ledamöter i kyrkomötet
Motion 2014:027 Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande
Motion 2014:028 Söderblomstipendium
Motion 2014:029 Sanning och sken
Motion 2014:030 De odöpta 18-åringarna
Motion 2014:031 Medieutredning
Motion 2014:032 Kretsloppstankepris
Motion 2014:033 Avkastningen på prästlönetillgångarna
Motion 2014:034 Internationellt församlingsutbyte
Motion 2014:035 Kristna i Mellanöstern
Motion 2014:036 Politik och religion i Mellanöstern
Motion 2014:037 Vigningslöftet och antalet diakoner i pastorat
Motion 2014:038 Begränsning av möjligheten till brevröstning med bud i kyrkoval
Motion 2014:039 Utvärdering av valen till församlingsråd
Motion 2014:040 Fastan behöver vi ta fasta på
Motion 2014:041 Katastroffond
Motion 2014:042 Kontanthantering
Motion 2014:043 Församlingsbegreppet
Motion 2014:044 Lönepolicy för Svenska kyrkan
Motion 2014:045 Central upphandling av miljöcertifierad el
Motion 2014:046 Vigselrätten och Svenska kyrkan
Motion 2014:047 Information och evangelisation
Motion 2014:048 Behovet av en förstärkt trosundervisning och lärande i kristen tro
Motion 2014:049 Inför ett golv för kyrkoavgiften
Motion 2014:050 Svenska kyrkans arvodesnämnd
Motion 2014:051 Avgifter i barn- och ungdomsverksamhet
Motion 2014:052 Svenska kyrkans miljöansvar
Motion 2014:053 Handboksförslagets nattvardsböner
Motion 2014:054 Kyrkvärdar
Motion 2014:055 Veterangudstjänst och stöd till veteraner
Motion 2014:056 Möjlighet att nå nya svenska medborgare
Motion 2014:057 Sveriges Kristna Råds migrationsfolder m.m.
Motion 2014:058 Avveckla ägandet i Fairtrade
Motion 2014:059 Följeslagarprogram för västra Israel
Motion 2014:060 Avveckla Svenska kyrkans opinionsbildning i klimatfrågan
Motion 2014:061 Personligt stöd
Motion 2014:062 Fattiga EU-migranter
Motion 2014:063 Stiftelsekyrkorna i Svenska kyrkan
Motion 2014:064 Säkerhet vid datalagring
Motion 2014:065 Stöd för förföljda och utsatta kristna
Motion 2014:066 Utökad familjerådgivning
Motion 2014:067 Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
Motion 2014:068 Svenska kyrkans kristna identitet
Motion 2014:069 Svenska kyrkans roll i internationella konflikter och Mellanösternkonflikten
Motion 2014:070 Nationellt hjälpcentrum för konvertiter
Motion 2014:071 Utökat socialt arbete
Motion 2014:072 Webbsända gudstjänster
Motion 2014:073 Kyrkoantikvarisk ersättning för att öka tillgängligheten
Motion 2014:074 Utökad satsning på Alpha-arbetet i Sverige
Motion 2014:075 Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen
Motion 2014:076 Nå ut med evangeliet
Motion 2014:077 Ett fredsupprop
Motion 2014:078 Fördjupat samarbete kyrka-idrott
Motion 2014:079 Kyrkohandboken del II
Motion 2014:080 Teologisk otydlighet om ersättningsteologi
Motion 2014:081 Svenska kyrkans kulturarvsarbete
Motion 2014:082 Natur- och kulturvård i Svenska kyrkans skogs- och markinnehav
Motion 2014:083 Svenska kyrkans roll som traditionsbärare
Motion 2014:084 Ökat stöd till Mellanösterns kristna
Motion 2014:085 Elektroniska resehandlingar
Motion 2014:086 Kyrkoantikvarisk ersättning till övertaliga kyrkor
Motion 2014:087 Skapa en svensk vuxenkatekes
Motion 2014:088 Reglera klockringningar för att förebygga missbruk
Motion 2014:089 Tillägg till bekännelsen om det hebreiska folket i Guds planer
Motion 2014:090 Uppta Barmenförklaringen bland Svenska kyrkans bekännelseskrifter
Motion 2014:091 Dödsskjutningarna i utanförskapsområden
Motion 2014:092 Nationellt program för praktik för unga
Motion 2014:093 Liturgiskt försöksmaterial utanför kyrkohandboken
Motion 2014:094 Klimatmål för kyrkomötet, kyrkostyrelsen samt organ och råd
Motion 2014:095 Större generationsspridning i beslutande organ
Motion 2014:096 Restriktiv hållning gentemot islam
Motion 2014:097 Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter
Motion 2014:098 Utvecklingsstöd till kristna institutioner
Motion 2014:099 Systematiskt kvalitetsarbete: internationell referensgrupp
Motion 2014:100 En kyrka utan tillgång till barnpornografi
Motion 2014:101 Översyn av utbildning inom själavård
Motion 2014:102 Kyrkohandbokens relation till tidigare ekumeniska och läromässiga ställningstaganden
Motion 2014:103 Församlingsutveckling - ej avveckling
Motion 2014:104 Ändra formerna för kyrkoval
Motion 2014:105 Vidgning av begreppet kyrkomusik
Motion 2014:106 Gör det möjligt att välja församlingstillhörighet
Motion 2014:107 Ta fram en mångfaldsplan
Motion 2014:108 Avskaffa lagen om Svenska kyrkan
Motion 2014:109 Lokala dialogcentra