Behandling och beslut 2014

Här finns de paragrafer från 2014 års kyrkomötesprotokoll som rymmer ärendenas behandling (första sidan) och beslut (andra sidan). Växla sida längst ner på sidan.

Om man vill följa ett ärende så kan man klicka på den aktuella paragrafen så dyker alla dokument som berör det ärendet upp i högermarginalen.

Behandling §027 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2015-2017
Behandling §028 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2013
Behandling §029 Systematiskt kvalitetsarbete: internationell referensgrupp
Behandling §030 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar
Behandling §031 Nationellt program för praktik för unga
Behandling §032 Ekumeniska frågor
Behandling §033 Om Guds vägar och Kairosdokumentet
Behandling §034 Behandling av konvertiter
Behandling §035 Om restriktiv hållning gentemot islam
Behandling §037 Religionsdialog
Behandling §038 Internationellt församlingsutbyte
Behandling §039 Kristna i Mellanöstern
Behandling §040 Israel/Palestinakonflikten och andra internationella konflikter
Behandling §041 Ett fredsupprop
Behandling §042 Församlingsutveckling och missionsstrategi
Behandling §043 Diakonens vigningslöften och antal diakoner i pastorat
Behandling §044 Byte av uppdrag inom vigningstjänsten
Behandling §045 Lönepolicy för Svenska kyrkan
Behandling §046 Möjlighet att nå nya svenska medborgare
Behandling §047 Säkerhet vid datalagring
Behandling §048 Svenska kyrkans kristna identitet
Behandling §049 Vuxenkatekes
Behandling §050 Bekännelseskrifter
Behandling §051 En kyrka utan tillgång till barnpornografi
Behandling §052 Ta fram en mångfaldsplan
Behandling §053 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
Behandling §054 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar
Behandling §055 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
Behandling §056 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
Behandling §057 Kulturen som grundläggande uppgift
Behandling §058 Valfrågor
Behandling §059 Kyrkvärdar
Behandling §060 Antalet ledamöter i kyrkomötet
Behandling §061 Kyrkans roll i den sociala ekonomin
Behandling §062 Klockringning
Behandling §063 Valfri församling
Behandling §064 Kretsloppstankepris
Behandling §065 Avveckla ägandet i Fairtrade
Behandling §066 Generationsspridning i beslutsfattande organ
Behandling §067 Församlingsbegreppet
Behandling §068 Stiftelsekyrkor
Behandling §113 Stöd till samernas rättigheter
Behandling §114 Att möta människor på kyrkogårdar
Behandling §115 Svenska kyrkan på nätet
Behandling §116 Sveriges Kristna Råds migrationsfolder
Behandling §117 Medieutredning
Behandling §118 Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande
Behandling §119 Fattiga EU-migranter
Behandling §120 Socialt arbete
Behandling §121 Dödsskjutningar i utanförskapsområden
Behandling §122 Söderblomstipendium
Behandling §123 Sanning och sken
Behandling §124 Katastroffond
Behandling §125 Utökad satsning på Alpha-arbetet i Sverige
Behandling §126 Svenska kyrkans roll som traditionsbärare
Behandling §127 Behovet av förstärkt trosundervisning
Behandling §128 Svenska kyrkan och klimatfrågan
Behandling §129 Utökad familjerådgivning
Behandling §130 Nationellt hjälpcentrum för konvertiter
Behandling §131 Fördjupat samarbete mellan kyrka och idrott
Behandling §132 Översyn av utbildning inom själavård
Behandling §133 Miljöfrågor i förvaltningen av prästlönetillgångar
Behandling §137 Fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna
Behandling §138 Tillgänglighet i kyrkor och andra lokaler
Behandling §139 Ekoteologisk professur
Behandling §140 Kontanthantering
Behandling §141 Central upphandling av miljöcertifierad el
Behandling §142 Inför ett golv för kyrkoavgiften
Behandling §143 Avgifter i barn- och ungdomsverksamheten
Behandling §144 Svenska kyrkans miljöansvar
Behandling §145 Kyrkoantikvarisk ersättning
Behandling §146 Nå ut med evangeliet
Behandling §147 Svenska kyrkans nattvardssyn
Behandling §148 Odöptas tillträde till nattvardsbordet
Behandling §149 De odöpta 18-åringarna
Behandling §150 Fastan behöver vi ta fasta på
Behandling §151 Vigselrätten och Svenska kyrkan
Behandling §152 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
Behandling §153 Veterangudstjänst och stöd till veteraner
Behandling §154 Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen
Behandling §155 Vidgning av begreppet kyrkomusik
Behandling §198 Arvodesorgan för den nationella nivån och övriga ändringar i kyrkoordningen m.m.
Behandling §199 Rikstäckande verksamhet
Behandling §200 Svenska kyrkans kulturarvsarbete
Behandling §201 Klimatmål för den nationella nivån m.m.
Behandling §202 Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter
Behandling §203 Angående lagen om Svenska kyrkan
1 2 < >