Betänkanden 2014

Kyrkomötets första session 2014 resulterade i 87 betänkanden, fördelade på de åtta utskotten.

Budgetutskottets betänkanden B 2014:1-5
Ekonomi- och egendomsutskottets betänkanden EE 2014:1-11
Ekumenikutskottets betänkanden Eu 2014:1-9
Gudstjänstutskottets betänkanden G 2014:1-9
Kyrkolivsutskottets betänkanden Kl 2014:1-20
Kyrkorättsutskottets betänkanden Kr 2014:1-6
Organisationsutskottets betänkanden O 2014:1-14
Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkanden TU 2014:1-13

Klicka på respektive länk nedan för att läsa ett betänkande. I högermarginalen syns då de dokument som är relaterade till betänkandet.

B 2014:01 Verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå åren 2015-2017
B 2014:02 Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå år 2013
B 2014:03 Systematiskt kvalitetsarbete: internationell referensgrupp
B 2014:04 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar
B 2014:05 Nationellt program för praktik för unga
EE 2014:01 Miljöfrågor i förvaltningen av prästlönetillgångarna
EE 2014:02 Fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna
EE 2014:03 Tillgänglighet i kyrkor och andra lokaler
EE 2014:04 Ekoteologisk professur
EE 2014:05 Kontanthantering
EE 2014:06 Central upphandling av miljöcertifierad el
EE 2014:07 Inför ett golv för kyrkoavgiften
EE 2014:08 Avgifter i barn- och ungdomsverksamheten
EE 2014:09 Svenska kyrkans miljöansvar
EE 2014:10 Kyrkoantikvarisk ersättning
EE 2014:11 Nå ut med evangeliet
Eu 2014:01 Ekumeniska frågor
Eu 2014:02 Om Guds vägar och Kairosdokumentet
Eu 2014:03 Behandling av konvertiter
Eu 2014:04 Om restriktiv hållning gentemot islam
Eu 2014:05 Religionsdialog
Eu 2014:06 Internationellt församlingsutbyte
Eu 2014:07 Kristna i Mellanöstern
Eu 2014:08 Israel/Palestinakonflikten och andra internationella konflikter
Eu 2014:09 Ett fredsupprop
G 2014:01 Svenska kyrkans nattvardssyn
G 2014:02 Odöptas tillträde till nattvardsbordet
G 2014:03 De odöpta 18-åringarna
G 2014:04 Fastan behöver vi ta fasta på
G 2014:05 Vigselrätten och Svenska kyrkan
G 2014:06 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan
G 2014:07 Veterangudstjänst och stöd till veteraner
G 2014:08 Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen
G 2014:09 Vidgning av begreppet kyrkomusik
Kl 2014:01 Stöd samernas rättigheter
Kl 2014:02 Att möta människor på kyrkogårdar
Kl 2014:03 Svenska kyrkan på nätet
Kl 2014:04 Sveriges Kristna Råds migrationsfolder
Kl 2014:05 Medieutredning
Kl 2014:06 Församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande
Kl 2014:07 Fattiga EU-migranter
Kl 2014:08 Socialt arbete
Kl 2014:09 Dödsskjutningar i utanförskapsområden
Kl 2014:10 Söderblomstipendium
Kl 2014:11 Sanning och sken
Kl 2014:12 Katastroffond
Kl 2014:13 Utökad satsning på Alpha-arbetet i Sverige
Kl 2014:14 Svenska kyrkans roll som traditionsbärare
Kl 2014:15 Behovet av förstärkt trosundervisning
Kl 2014:16 Svenska kyrkan och klimatfrågan
Kl 2014:17 Utökad familjerådgivning
Kl 2014:18 Nationellt hjälpcentrum för konvertiter
Kl 2014:19 Fördjupat samarbete mellan kyrka och idrott
Kl 2014:20 Översyn av utbildning inom själavård
Kr 2014:01 Arvodesorgan på nationell nivå och övriga ändringar i kyrkoordningen m.m.
Kr 2014:02 Rikstäckande verksamhet
Kr 2014:03 Svenska kyrkans kulturarvsarbete
Kr 2014:04 Klimatmål för den nationella nivån m.m.
Kr 2014:05 Bekännelseskrifterna till kyrkomötets ledamöter
Kr 2014:06 Angående lagen om Svenska kyrkan
O 2014:01 Ändringar i kyrkoordningen m.m.
O 2014:02 Verksamhetsberättelse 2013 för Svenska kyrkans valprövningsnämnd
O 2014:03 Kulturen som grundläggande uppgift
O 2014:04 Valfrågor
O 2014:05 Kyrkvärdar
O 2014:06 Antalet ledamöter i kyrkomötet
O 2014:07 Kyrkans roll i den sociala ekonomin
O 2014:08 Klockringning
O 2014:09 Valfri församling
O 2014:10 Kretsloppstankepris
O 2014:11 Avveckla ägandet i Fairtrade
O 2014:12 Generationsspridning i beslutsfattande organ
O 2014:13 Församlingsbegreppet
O 2014:14 Stiftelsekyrkor
TU 2014:01 Församlingsutveckling och missionsstrategi
TU 2014:02 Diakonens vigningslöften och antal diakoner i pastorat
TU 2014:03 Byte av uppdrag inom vigningstjänsten
TU 2014:04 Lönepolicy för Svenska kyrkan
TU 2014:05 Möjlighet att nå nya svenska medborgare
TU 2014:06 Säkerhet vid datalagring
TU 2014:07 Svenska kyrkans kristna identitet
TU 2014:08 Vuxenkatekes
TU 2014:09 Bekännelseskrifter
TU 2014:10 En kyrka utan tillgång till barnpornografi
TU 2014:11 Ta fram en mångfaldsplan
TU 2014:12 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans överklagandenämnd
TU 2014:13 Verksamhetsberättelse år 2013 för Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar