Snabbprotokoll onsdag 28 - 29/8 -96

Snabbprotokoll Kyrkomötet

[Till Ombudsmötet]
FÖRSTA KYRKOLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN
1KL 1996:1 Rätt att välja församlingstillhörighet, m.m.
1KL 1996:2 Strukturfrågor m.m.
1KL 1996:3 Etiska placeringar
1KL 1996:4 Förtroendevaldas skyldigheter
1KL 1996:5 Ekonomisk utjäning
1KL 1996:6 Etniska och språkliga minoriteter
1KL 1996:7 Diakonins ställning
1KL 1996:8 Lagstiftning om Svenska kyrkan
1KL 1996:9 Hyreskostnad för prästbostad

ANDRA KYRKOLAGSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

2KL 1996:1 Vissa frågor rörande icke-territoriella församlingar
2KL 1996:2 Prästens tystnadsplikt
2KL 1996:5 Fortsatt arbete med innehållsbestämning av "evangelisk-lutherskt trossamfund"
2KL 1996:6 Vissa frågor rörande det kyrkliga ämbetet
2KL 1996:8 Ålder för beslut om religiös tillhörighet

FÖRSAMLINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDE

KF 1996:1 Svenska kyrkan som öppen folkkyrka

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDE

KK 1996:1 Statlig ersättning för vård av Svenska kyrkans kulturvärden

ORGANISATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

KO 1996:1 Svenska kyrkans centralstyrelses verksamhetsberättelse för år 1995
KO 1996:2 om decentralisering av kyrkomötets sammanträden
KO 1996:3 om inrättandet av "allmänhetens frågestund" i framtida kyrkomöten

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE

KEo 1996:1 Budget för kyrkomötet 1997

EKUMENIKUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

KEu 1996:001 Gemensam deklaration om rättfärdiggörelseläran

GUDSTJÄNSTSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

KG 1996:1 Kyrkohandboken
KG 1996:2 Trosbekännelserna och Herrens bön
KG 1996:3 Församlingens gudstjänstliv


Snabbprotokoll Ombudsmötet

[Till kyrkomötet]
EKUMENIKUTSKOTTETS BETÄNKANDEN
OEu 1996:501 Stöd till kyrkolivet i Gammalsvenskby i Ukraina
OEu 1996:502 Sveriges bistånd till utvecklingsländer
OEu 1996:503 Slakt enligt judisk och muslimsk ordning
OEu 1996:504 Åtgärder för att främja rätt och rättvisa i Nigera
OEu 1996:505 om front mot rasism, nazism - och kommunism
OEu 1996:506 Trampminor

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OK 1996:502 Inventering av gravplatser
OK 1996:503 Skeppsholmskyrkan som Svenska kyrkans konst- och kulturcentrum
OK 1996:504 Ett Svenska kyrkans pilgrimscentrum i Vadstena

FÖRSAMLINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OF 1996:501 Utvecklingsstördas situation i Svenska kyrkan
OF 1996:502 Mobbing inom Svenska kyrkan
OF 1996:503 Svenska kyrkan och idrottsrörelsen
OF 1996:504 Konfirmandarbete i Taizés anda
OF 1996:505 Församlingsnämndens ansvar för Barn och familj
OF 1996:506 Sexuella övergrepp
OF 1996:507 Svenska kyrkans ställningstagande i moraliska frågor
OF 1996:508 Svenska kyrkan och tvåtredjedelssamhället
OF 1996:509 Kyrkans ansvar inför förestående vigsel

UTBILDNINGSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OUb 1996:501 om den karitativa profilutbildningen (diakonutbildningen)
OUb 1996:502 om kompletterande utbildning för diakoner
OUb 1996:503 om en diakonihögskola
OUb 1996:504 om utbildning för teckenspråkig tjänst m.m.
OUb 1996:505 om utbildning för blivande präster om församlingens uppgifter och organisation

KULTURUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OK 1996:501 Viss gratisutdelning av Kyrkans Tidning
OK 1996:505 En årlig minnesdag för Folke Bernadotte

ORGANISATIONSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OO 1996:501 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 1995
OO 1996:502 Svenska kyrkans församlingsnämnds verksamhetsberättelse för år 1995
OO 1996:503 Svenska kyrkans utbildningsnämnds verksamhetsberättelse för år 1995
OO 1996:504 Nämndens för Svenska kyrkans mission (SKM) verksamhetsberättelse för år 1995
OO 1996:505 Nämndens för Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) verksamhetsberättelse för år 1995
OO 1996:506 Svenska kyrkans nämnds för internationell diakoni/Lutherhjälpen verksamhetsberättelse för år 1995
OO 1996:507 om kyrkans lönefilosofi
OO 1996:508 om Lutherhjälpen och omorganisationen av kyrkans kansli
OO 1996:509 om Centralstyrelsens programförklaring 1996-1998 Personal i Svenska kyrkan
OO 1996:510 Breddad inomkyrklig debatt

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OEu 1996:501 Verksamhetsplan och rambudgetar för Svenska kyrkans gemensamma riksorganisation åren 1997-1999
OEu 1996:502 Kostnaderna för barnbegravingar

GUDSTJÄNSTSUTSKOTTETS BETÄNKANDEN

OG 1996:501 En liten böbok