§ 102 Tystnadsplikt m.m.

§ 102 Tystnadsplikt m.m.

§ 102 Tystnadsplikt m.m.

Förelåg Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2011:1 Tystnadsplikt m.m.

I debatten yttrade sig
biskop Esbjörn Hagberg, som yrkade bifall till utskottets förslag
Britt Louise Agrell
Nils Gårder, som yrkade bifall till av honom under överläggningen framlagt förslag
Marika Markovits, som yrkade bifall till av henne under överläggningen framlagt förslag
biskop Esbjörn Hagberg (replik)
Marika Markovits (replik)
Nils Gårder, som yrkade bifall till av honom under överläggningen framlagt förslag med en justering av lydelsen.

Överläggningen var därmed avslutad och följande förslag förelåg:
• bifall till utskottets förslag
• bifall till av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag med en justerad lydelse
• bifall till av Marika Markovits under överläggningen framlagt förslag.
 


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2011:07

Betänkanden
TU 2011_01

Debattinlägg
§ 102

Beslut av ärende
§ 149

Behandling av ärende
   § 102 

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2011:11

Snabbprotokoll
2011TU_01

Läronämndens yttrande
Ln2011_04y.pdf