§ 149 Tystnadsplikt m.m.

Beslut § 149

§ 149 Tystnadsplikt m.m., beslut

Från torsdagens överläggning med anledning av Tillsyns- och uppdragsutskottets betänkande TU 2011:1 Tystnadsplikt m.m. förelåg följande förslag (§ 102):
• bifall till utskottets förslag
• bifall till av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ge råd om hur regler om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet ska göras kända för alla verksamma inom Svenska kyrkan,
• bifall till av Marika Markovits under överläggningen framlagt förslag att kyrkomötet antar utskottets förslag till ändringar i 54 kap. 13 a § i kyrkoordningen med följande ändringar:
1. Orden ”Den som” i paragrafens första stycke ändras till ”Anställd som”.
2. Ett nytt tredje stycke införs med lydelsen ”Frivilliga medarbetare som får kännedom om något som kan innebära att Socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till Socialnämnden.

Utskottet punkt 1–4
BESLUT 
Kyrkomötet beslöt att bifalla utskottets förslag
1. att anta kyrkostyrelsens förslag till ändring i 32 kap. i kyrkoordningen enligt bilaga 1 i betänkandet
2. att avslå kyrkostyrelsens förslag till ändringar i inledningstexten till tolfte avdelningen och i 54 kap. i kyrkoordningen
3. att anta utskottets förslag till ändringar i inledningstexten till tolfte avdelningen och i 54 kap. i kyrkoordningen enligt bilaga 1 i betänkandet.
4. att anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Den svenska kyrkohandboken enligt bilaga 2 i betänkandet.
Av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag

Förslag ställdes
dels om bifall till av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag,
dels om avslag på av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag,
och förklarade ordföranden att han fann förslaget om bifall till av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag med övervägande ja besvarat.

BESLUT 
Kyrkomötet beslöt att bifalla av Nils Gårder under överläggningen framlagt förslag att uppdra till kyrkostyrelsen att ge råd om hur regler om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet ska göras kända för alla verksamma inom Svenska kyrkan.

Av Marika Markovits under överläggningen framlagt förslag
Förslaget utgår då det innehåller ändringar i kyrkoordningen som inte beretts av Kyrkorättsutskottet.


Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2011:07

Betänkanden
TU 2011_01

Debattinlägg
§ 102

Beslut av ärende
   § 149 

Behandling av ärende
§ 102

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2011:11

Snabbprotokoll
2011TU_01

Läronämndens yttrande
Ln2011_04y.pdf