Tystnadsplikt m.m.

Tillsyn och uppdragsutskottets betänkande 2011:1

Tillsyn och uppdragsutskottets betänkande 2011:1

tystnadsplikt m.m.

Redogörelse för ärendet

Kyrkostyrelsen föreslår i skrivelsen 2011:7 Tystnadsplikt m.m. att kyrkomötet beslutar om ändringar i 32 och 54 kap. i kyrkoordningen och ändringar i Den svenska kyrkohandboken I.

Utskottet

Utskottet föreslår att kyrkomötet beslutar i enlighet med skrivelsens förslag utom i fråga om ny inledningstext i kyrkoordningens tolfte avdelning. Utskottet föreslår där att kyrkomötet beslutar om en annan lydelse. Utskottet föreslår också ett tillägg till den föreslagna 54 kap. 13 a § i kyrkoordningen.

Förslag till beslut

Utskottet föreslår kyrkomötet att:

1. anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i 32 kap. i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

2.  avslå kyrkostyrelsens förslag till ändringar i inledningstexten till tolfte avdelningen och i 54 kap. i kyrkoordningen.

3.  anta utskottets förslag till ändringar i inledningstexten till tolfte avdelningen och i 54 kap. i kyrkoordningen enligt bilaga 1.

4. anta kyrkostyrelsens förslag till ändringar i Den svenska kyrkohandboken I enligt bilaga 2.

 

Tilläggsförslag

Under överläggningarna framfördes följande förslag av Nils Gårder: att kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ge råd om hur regler om tystnadsplikt och anmälnings-skyldighet ska göras kända för alla verksamma inom Svenska kyrkan.

 

Beslut

Kyrkomötet beslutade att

1. bifalla utskottets förslag.

2. bifalla Nils Gårders tilläggsförslag.

 Bifogat dokument:

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2011:07

Betänkanden
TU 2011_01

Debattinlägg
§ 102

Beslut av ärende
§ 149

Behandling av ärende
§ 102

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2011:11

Snabbprotokoll
   2011TU_01 

Läronämndens yttrande
Ln2011_04y.pdf