Svenska kyrkans hemsida

Snart faller klubban för ny ordning (990604)

Nästa lördag slutar årets Kyrkomöte och då har man också klubbat genom det historiska beslutet om en ny kyrkoordning. Kyrkoordningen ersätter den offentligrättsliga regleringen av Svenska kyrkan, främst 1992 års kyrkolag.

- Kyrkoordningen innehåller bestämmelser om Svenska kyrkans organisations och verksamhet. Det är ett brett spektrum av frågor som behandlas i kyrkoordningen. Det gäller allt från kyrkans bekännelse och gudstjänst till val och ekonomi, säger Lars Friedner, rättschef vid Kyrkokansliet och ansvarig för arbetet med kyrkoordningen och fortsätter.

- Det som händer är de flesta av nuvarande lagar och förordningar i kyrkolagen förs över till kyrkoordningen. Detta markerar att Svenska kyrkan förblir samma kyrka även när statskyrkan upphör. Den ska vara en öppen folkkyrka, demokratiskt organiserad och med församlingar som täcker hela landet. De som tillhör Svenska kyrkan vid relationsändringen finnsmed även efter den första januari 2000.

Ledamöterna i Kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutande organ – ska enligt förslaget utses vid direkt val på kyrkans valdag tredje söndagen september året före allmänna valen.

- Första gången alla som tillhör Svenska kyrkan får välja kyrkomöte blir alltså i september 2001, säger Lars Friedner.

Den statliga regleringen av prästtjänsterna kommer att upphöra och prästerna blir lokalt anställda.

- Prästerna ska dock svara inför biskop och domkapitel för sin ämbetsförvaltning och efterlevnaden av de löften som ges vid prästvigningen, säger Lars Friedner och fortsätter.

- Präster kommer även i framtiden att en absolut tystnadsplikt för sådant som sägs vid bikt och enskild själavård. Bestämmelser om detta finns kyrkoordningen. Därtill kommer att det i rättegångsbalken finns kvar föreskrifter om att en domstol inte får höra en präst som vittne om uppgifter av detta slag.

Svenska kyrkan kommer i framtiden att ansvara för utnämningen av biskopar och domprostar vilket regeringen tidigare gjort.

- När Kyrkomötet fattat sitt beslut kommer det under hösten att genomföras omfattande utbildnings- och informationsinsatser så att genomförandet av de nya kyrka-statrelationerna och införandet av- När Kyrkomötet fattat sitt beslut kommer det under hösten att genomföras omfattande utbildnings- och informationsinsatser så att genomförandet av de nya kyrka-statrelationerna och införandet av kyrkoordningen ska fungera så bra som möjligt, säger Lars Friedner

KyrkomötetHemOmbudsmötet
Tillbaka