Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till kyrkomötet

1996:6

Vissa frågor avseende icke-territoriella församlingar


Svenska kyrkans centralstyrelse överlämnar denna skrivelse till kyrkomötet.

Sigtuna den 22 maj 1996

Gunnar Weman

Gunnar Edqvist

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Genom skrivelsen föreslår Centralstyrelsen att kyrkomötet utfärdar två kyrkliga kungörelser. Dessa avser ändringar i dels kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker, dels kyrkliga kungörelsen (1994:9) om dopet. I båda fallen är syftet att samma förhållanden skall gälla i en icke-territoriell församling som i en territoriell församling.

I fråga om ministerialböckerna föreslås att anteckningar skall göras i den icke-territoriella församlingen beträffande den som tillhör en sådan församling. Vad gäller dopet innebär förslaget, att kyrkoherden i en icke-territoriell församling skall ha skyldighet att informera om och inbjuda till dop för dem som tillhör en sådan församling.


Innehållsförteckning

1 Förslag till kyrkomötesbeslut
2 Författningsförslag
2.1 Förslag till kyrklig kungörelse om ändring i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker
2.2 Förslag till kyrklig kungörelse om ändring i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1994:9) om dopet
3 Bakgrund
4 Överväganden och förslag
4.1 Förslag till ändringar i kyrkliga kungörelsen om ministerialböcker
4.2 Förslag till ändringar i kyrkliga kungörelsen om dopet
Utdrag ur Centralstyrelsens protokoll


1 Förslag till kyrkomötesbeslut

Centralstyrelsen föreslår kyrkomötet att anta Centralstyrelsens förslag till kyrkliga kungörelser2 Författningsförslag

Svenska kyrkans centralstyrelse har följande förslag till kyrkliga kungörelser.


2.1 Förslag till kyrklig kungörelse om ändring i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker

Kyrkomötet föreskriver med stöd av 29 kap. 13 4 kyrkolagen (1992:300) att i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker skall 2, 4, 6 och 8 ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Paragraf 2 I dopboken skall för varje dop i Svenska kyrkans ordning antecknas
-- dopdatum,
-- den döptes tillhörighet till svenska kyrkan,
-- den döptes personnummer,
-- den döptes namn,
-- den döptes postadress,
-- den döptes folkbokföringsadress,
-- dopprästens namn och församling,
-- den församling där dopet har förrättats,
-- faddrarnas namn.
Om den döpte är under 18 år, skall dessutom antecknas
-- vårdnadshavares personnummer,
-- vårdnadshavares tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- vårdnadshavares namn.
Dopet skall antecknas i dopboken i den församling där den döpte är folkbokförd.
Paragraf 2 I dopboken skall för varje dop i Svenska kyrkans ordning antecknas
-- dopdatum,
-- den döptes tillhörighet till svenska kyrkan,
-- den döptes personnummer,
-- den döptes namn,
-- den döptes postadress,
-- den döptes folkbokföringsadress,
-- dopprästens namn och församling,
-- den församling där dopet har förrättats,
-- faddrarnas namn.
Om den döpte är under 18 år, skall dessutom antecknas
-- vårdnadshavares personnummer,
-- vårdnadshavares tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- vårdnadshavares namn.
Dopet skall antecknas i dopboken i den församling där den döpte är folkbokförd. I fråga om den som är medlem i en icke-territoriell församling skall anteckningen istället göras i den församlingen.
Om den döpte vid tidpunkten för dopet inte är folkbokförd i Sverige, skall dopet antecknas i den församling där dopet har förrättats. Om den döpte vid tidpunkten för dopet inte är folkbokförd i Sverige, skall dopet antecknas i den församling där dopet har förrättats
Paragraf 4 I konfirmationsboken skall för varje konfirmation i Svenska kyrkans ordning antecknas
-- konfirmationsdatum,
-- konfirmandens personnummer,
-- konfirmandens tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- konfirmandens fullständiga namn,
-- konfirmandens folkbokföringsadress,
-- konfirmandens postadress,
-- konfirmationsprästens namn och församling,
-- den församling där konfirmationen har förrättats.
Paragraf 4 I konfirmationsboken skall för varje konfirmation i Svenska kyrkans ordning antecknas
-- konfirmationsdatum,
-- konfirmandens personnummer,
-- konfirmandens tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- konfirmandens fullständiga namn,
-- konfirmandens folkbokföringsadress,
-- konfirmandens postadress,
-- konfirmationsprästens namn och församling,
-- den församling där konfirmationen har förrättats.
Konfirmationen skall antecknas i konfirmationsboken i den församling där konfirmanden är folkbokförd. Konfirmationen skall antecknas i konfirmationsboken i den församling där konfirmanden är folkbokförd. I fråga om den som är medlem i en icke-territoriell församling skall anteckningen istället göras i den församlingen.
Om konfirmanden inte är folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för konfirmationen, skall konfirmationen antecknas i den församling där konfirmationen har förrättats. Om konfirmanden inte är folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för konfirmationen, skall konfirmationen antecknas i den församling där konfirmationen har förrättats.
Paragraf 6 I vigselboken skall för varje vigsel i Svenska kyrkans ordning antecknas -- vigseldatum,
-- mannens personnummer,
-- mannens tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- mannens fullständiga namn,
-- mannens folkbokföringsadress,
-- mannens postadress,
-- kvinnans personnummer,
-- kvinnans tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- kvinnans fullständiga namn,
-- kvinnans folkbokföringsadress,
-- kvinnans postadress,
-- skattemyndighet som utfärdat intyg om hindersprövning,
-- datum och giltighetstid för intyg om hindersprövning,
-- vigselplats,
-- vigselförrättarens namn och församling,
-- den församling där vigseln har förrättats,
-- datum för avisering av vigsel till skattemyndigheten.
Paragraf 6 I vigselboken skall för varje vigsel i Svenska kyrkans ordning antecknas -- vigseldatum,
-- mannens personnummer,
-- mannens tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- mannens fullständiga namn,
-- mannens folkbokföringsadress,
-- mannens postadress,
-- kvinnans personnummer,
-- kvinnans tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- kvinnans fullständiga namn,
-- kvinnans folkbokföringsadress,
-- kvinnans postadress,
-- skattemyndighet som utfärdat intyg om hindersprövning,
-- datum och giltighetstid för intyg om hindersprövning,
-- vigselplats,
-- vigselförrättarens namn och församling,
-- den församling där vigseln har förrättats,
-- datum för avisering av vigsel till skattemyndigheten.
Vigseln skall antecknas i vigselboken i den församling där kvinnan är folkbokförd. Vigseln skall antecknas i vigselboken i den församling där kvinnan är folkbokförd. Om kvinnan är medlem i en icke-territoriell församling skall anteckningen istället göras i den församlingen.
Om kvinnan inte är folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för vigseln, skall vigseln antecknas i den församling där mannen är folkbokförd. Om kvinnan inte är folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för vigseln, skall vigseln antecknas i den församling där mannen är folkbokförd. Om mannen är medlem i en icke- territoriell församling skall anteckningen istället göras i den församlingen.
Om varken mannen eller kvinnan är folkbokförda i Sverige vid tidpunkten för vigseln, skall vigseln antecknas i den församling där vigseln har förrättats. Om varken mannen eller kvinnan är folkbokförda i Sverige vid tidpunkten för vigseln, skall vigseln antecknas i den församling där vigseln har förrättats.
Paragraf 8 I begravningsboken skall för varje begravning i Svenska kyrkans ordning antecknas
-- dödsdatum,
-- den dödes personnummer
-- den dödes tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- den dödes fullständiga namn,
-- den dödes folkbokföringsadress,
-- den dödes postadress,
-- för minderårig: vårdnadshavares namn och personnummer,
-- för gift: efterlevande make/makas namn och personnummer
-- datum för begravningsgudstjänst,
-- plats för begravningsgudstjänst, kyrka och församling,
-- officiantens namn och församling.
Begravning skall antecknas i begravningsboken i den församling där den avlidne var folkbokförd.
Paragraf 8 I begravningsboken skall för varje begravning i Svenska kyrkans ordning antecknas -- dödsdatum,
-- den dödes personnummer
-- den dödes tillhörighet till Svenska kyrkan,
-- den dödes fullständiga namn,
-- den dödes folkbokföringsadress,
-- den dödes postadress,
-- för minderårig: vårdnadshavares namn och personnummer,
-- för gift: efterlevande make/makas namn och personnummer
-- datum för begravningsgudstjänst,
-- plats för begravningsgudstjänst, kyrka och församling,
-- officiantens namn och församling.
Begravning skall antecknas i begravningsboken i den församling där den avlidne var folkbokförd. I fråga om den som var medlem i en icke-territoriell församling skall anteckningen istället göras i den församlingen.
Om den avlidne vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige, skall begravningen antecknas i den församling där begravningsgudstjänsten har förrättats. Om den avlidne vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige, skall begravningen antecknas i den församling där begravningsgudstjänsten har förrättats.
--------------------

Denna kungörelse träder i kraft 1 januari 1997.


2.2 Förslag till kyrklig kungörelse om ändring i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1994:9) om dopet

Kyrkomötet föreskriver med stöd av 29 kap. 13 4 kyrkolagen (1992:300) att 4 och 5 i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1994:9) om dopet skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Paragraf 4

Kyrkoherden i den församling där föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan är folkbokförda skall, innan barnet uppnått sex månaders ålder, informera dem om dopet och om föreskrifterna för kyrkotillhörighet och erbjuda dem att låta döpa sitt barn. I fråga om dem som är medlemmar i en icke-territoriell församling skall informationen och erbjudandet om dop ges av kyrkoherden i den församlingen.

Paragraf 5

Kyrkoherden i den församling där det barn som tillhör Svenska kyrkan utan att vara döpt är folkbokförd skall ge information om föreskrifterna för kyrkotillhörighet samt erbjuda dopundervisning och dop. Detta skall ske under året före det barnet fyller 18 år. I fråga om den som är medlem i en icke-territoriell församling skall informationen och erbjudandet om dopundervisning och dop ges av kyrkoherden i den församlingen.
--------------------

Denna kungörelse träder i kraft 1 januari 1997.3 Bakgrund

I den kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker föreskrivs att anteckningar i ministerialböckerna skall göras i den församling där någon är folkbokförd. Således sägs i 2 att dopet skall antecknas i dopboken i den församling där den döpte är folkbokförd och 4 att konfirmationen skall antecknas i konfirmationsboken i den församling där konfirmanden är folkbokförd. I 6 anges, att vigseln skall antecknas i vigselboken i den församling där kvinnan är folkbokförd. Om kvinnan inte är folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för vigseln, skall vigseln antecknas i den församling där mannen är folkbokförd. I 8 sägs att begravningen skall antecknas i begravningsboken i den församling där den avlidne var folkbokförd. För samtliga ministerialböcker gäller att om den som anteckning avser inte är, eller i fråga om den som avlidit inte var, folkbokförd i Sverige skall anteckningen göras i den församling där den kyrkliga handlingen har ägt rum.

Vidare sägs i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1994:9) om dopet att det är kyrkoherden i folkbokföringsförsamlingen som har skyldighet att ge information om dopet och om föreskrifterna om kyrkotillhörighet samt att inbjuda till dop. Detta gäller såväl i fråga om föräldrar eller vårdnadshavare innan ett barn uppnått 6 månaders ålder (4 ) som beträffande de som tillhör Svenska kyrkan men inte är döpta före 18 års ålder (5 ).

Vare sig i den kyrkliga kungörelsen om ministerialböcker eller i kungörelsen om ministerialböcker sägs något särskilt om vad som gäller beträffande dem som tillhör någon av de fem icke-territoriella församlingarna. Detta innebär att också för dem som tillhör en icke-territoriell församling gäller att anteckningar i ministerialböckerna skall ske i folkbokföringsförsamlingen och det saknas föreskrifter om att anteckningar skall göras i den icke-territoriella församlingen. På motsvarande sätt är det kyrkoherden i folkbokföringsförsamlingen som skall informera om och inbjuda till dop också dem som tillhör en icke-territoriell församling. Någon motsvarande skyldighet finns inte för kyrkoherden i den icke-territoriella församlingen. Av folkbokföringslagen (1991:481) framgår nämligen att en person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han är att anse som bosatt. Detta gäller medlemmar både i territoriella och icke-territoriella församlingar. Före folkbokföringslagens ikraftträdande den 1 juli 1991 kunde däremot en medlem i en icke-territoriell församling folkbokföras i den församlingen.

På motsvarande sätt gäller enligt de nya bestämmelserna om kyrkotillhörighet i 3 kap. kyrkolagen (1992:300), att det är kyrkoherden i folkbokföringsförsamlingen som prövar frågor om kyrkotillhörighet. I en från Civildepartementet under våren 1996 remitterad promemoria "Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar" har föreslagits vissa förändringar i 3 kap. kyrkolagen. Avsikten är att kyrkoherden i en icke-territoriell församling skall pröva frågor om kyrkotillhörighet för den egna församlingens medlemmar. Regeringen har aviserat att man i en skrivelse till 1996 års kyrkomöte avser att framlägga ett förslag till ändringar på detta område.4 Överväganden och förslag


4.1 Förslag till ändringar i kyrkliga kungörelsen om ministerialböcker

Centralstyrelsens förslag: Kyrkomötet föreslås utfärda en kyrklig kungörelse som innebär att anteckningar i ministerialböcker avseende medlemmar i en icke-territoriell församling skall göras i den församlingen.

Skälen för vårt förslag: I pastoralt avseende har de icke-territoriella församlingarna samma ställning och ansvar som de territoriella församlingarna. De som tillhör en icke-territoriell församling är visserligen folkbokförda i en territoriell församling men detta förhållande är att se enbart som en fråga om folkbokföringen. I övrigt har den som tillhör Svenska kyrkan och är medlem i en icke-territoriell församling samma relationer till denna församling som övriga kyrkotillhöriga har till sina respektive territoriella församlingar.

Ministerialböckerna innehåller anteckningar om de kyrkliga handlingarna. Det finns ingen anledning till att dessa böcker skall föras i en annan församling än den församling där den som anteckningen avser är medlem. Detta gällde inte heller när den kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker utfärdades. Den nuvarande ordningen är en följd av att det enligt 1991 års folkbokföringslag inte länge är möjligt att vara folkbokförd i en icke-territoriell församling. För att denna ordning inte skall innebära att anteckningar i ministerialböcker skall göras i en annan församling än den som någon i kyrkligt avseende tillhör föreslår vi, att kyrkomötet utfärdar en kyrklig kungörelse om ändring i kyrkliga kungörelsen (SKFS 1990:5) om ministerialböcker.


4.2 Förslag till ändringar i kyrkliga kungörelsen om dopet

Centralstyrelsens förslag: Kyrkomötet föreslås utfärda en kyrklig kungörelse som innebär att kyrkoherden i en icke-territoriell församling har samma skyldighet att informera om och inbjuda till dopet som kyrkoherden i en territoriell församling.

Skälen för vårt förslag: I den tidigare nämnda promemorian Prövning av frågor om kyrkotillhörighet för medlemmar i icke-territoriella församlingar anges motiv för att kyrkoherden i en icke-territoriell församling skall pröva frågor om kyrkotillhörighet på samma sätt som kyrkoherden i en territoriell församling. Det som där sägs har tillämpning även på de frågor rörande information om och inbjudan till dop som regleras i den kyrkliga kungörelsen (SKFS 1994:5) om dopet.

Sedan den 1 januari gäller att den som döps i Svenska kyrkans ordning därmed upptas i Svenska kyrkan. Dopet är således den normala vägen in i kyrkan. Inom Svenska kyrkan framhålls på olika sätt dopet som en del av församlingslivet. I kyrkohandbokens allmänna anvisningar för dop anges att dopet normalt firas som församlingsgudstjänst. I anslutning till beslutet om nya tillhörighetsregler har också påbörjats ett omfattande arbete som bl.a. innebär att det i varje församling skall utarbetas och antas ett pastoralt program för dop och dopuppföljning. Detta program skall antas av kyrkoherden efter samråd med kyrkorådet. I detta hänseende råder det ingen skillnad mellan territoriella och icke-territoriella församlingar. Även i de icke-territoriella församlingarna skall således kyrkoherden efter samråd med kyrkorådet anta ett pastoralt program för dopet.

Som underlag för arbetet med varje församlings eget pastorala program har Svenska kyrkans församlingsnämnd efter samråd med Biskopsmötet och Svenska kyrkans centralstyrelse fastställt vissa riktlinjer publicerade i skriften Dop och kyrkotillhörighet -- ett pastoralt program. Där anges att det i varje församlings pastorala program bl.a. skall behandlas frågor om information beträffande dop och kyrkotillhörighet såväl avseende barn som vuxna.

Även om det i kyrkliga kungörelsen om dopet anges att det är kyrkoherden i folkbokföringsförsamlingen som har ansvaret för information om och inbjudan till dop har det i arbetet med det pastorala programmet förutsatts att samma ansvar skall tillkomma kyrkoherden i en icke-territoriell församling. Att detta också skall vara fallet bör klart framgå av kungörelsen. För att detta skall bli fallet framlägger vi ett förslag till kyrklig kungörelse om ändring av den kyrkliga kungörelsen (SKFS 1994:5) om dopet.Utdrag ur Centralstyrelsens protokoll

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Svenska kyrkans centralstyrelse den 22 maj 1996.

Närvarande: ärkebiskop Gunnar Weman, ordförande, ledamöterna Levi Bergström, Kerstin Bergman, Christina Odenberg, Sven-E Kragh, Dag Sandahl, Urban Gibson, Birgitta Ericsson Löfgren, Ulla Carlson, Gunvor Hagelberg, Catarina Agrell, Bengt Berg, Anita Franzén och Carl-Henric Grenholm samt tjänstgörande ersättaren Marianne Rosenkvist.

Föredragande: Utredningssekreterare Gunnar Edqvist

--------------------

Centralstyrelsen beslutar att till kyrkomötet avge skrivelsen 1996:6 Vissa frågor avseende icke-territoriella församlingar.