Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelse till
kyrkomötet

1996:1

Budget för kyrkomötet 1997


Svenska kyrkans centralstyrelse överlämnar denna skrivelse till kyrkomötet.

Sigtuna den 23 maj 1996

Gunnar Weman

Lars-Olof HellgrenSkrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen läggs fram förslag till budget för kyrkomötet avseende verksamhetsåret 1997.

Budgetförslaget för kyrkomötet 1997 avser en sammanträdestid på 12 dagar.


Innehållsförteckning

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
  1. Förslag till kyrkomötesbeslut
  2. Budget för kyrkomötet 1997
  3. Utdrag ur Centralstyrelsens protokoll


1 Förslag till kyrkomötesbeslut

Centralstyrelsen föreslår kyrkomötet
att anta förslaget till budget för kyrkomötet 1997.2 Budget för kyrkomötet 1997

Kyrkomötet 1997 förväntas sammanträda 12 dagar under perioden den 19--30 augusti. Mötet äger liksom 1995 och 1996 års kyrkomöten rum i Sigtuna och prognosen är baserad dels på utfallet 1995 och dels på offert från Svenska kyrkans utbildningscentrum för 1996--1997.

Kostnaderna för kyrkomötets ledamöter har vad gäller arvodena beräknats med utgångspunkt från bestämmelserna i förordningen om ersättning till ledamöter av kyrkomötet och dess myndigheter. Ökningen av arvodena mellan 1996 och 1997 beräknas till 4 %. Kostnaderna för kost och logi beräknas öka med 7 % jämfört med 1995, ingen kostnadsökning mellan 1995 och 1996.

Vid beräkningen av lönekostnader för personal har hänsyn tagits till utfallet för år 1995. En uppräkning har sedan gjorts utifrån redan kända löneökningar innevarande år och med 4 % för 1997. Kostnaderna för kost och logi beräknas öka med 7 %.

Lokalkostnaderna beräknas öka med 130 tkr i förhållande till 1995 års utfall, på grund av att plenum förläggs till andra lokaler i Sigtuna. Övriga kostnader beräknas öka med drygt 300 tkr i förhållande till 1995 års utfall. Denna kostnadsökning omfattar förhyrning av voteringsanläggning.

Kostnaderna för trycksaker beräknas vara oförändrade i förhållande till 1996 års budget och något lägre än 1995 års med hänsyn till kyrkomötets längd och omfattning.

Kostnader för fortbildning inkluderar ett anslag till nomineringsgrupperna om 5 tkr/mandat, bl.a. för ett årligt gruppmöte per nomineringsgrupp, samt 245 tkr för informationsmaterial.

Kostnad för Svenska kyrkans författningssamling beräknas vara oförändrad i förhållande till 1996 års budget.

Budget för kyrkomötet 1997

Utfall
1995
15 dagar
Budget
1996
12 dagar
Förslag
1997
12 dagar
LEDAMÖTER
kostnader 9.202 8.350 8.400
PERSONAL
kostnader 3.979 4.000 3.700
LOKALER
kostnader 717 750 850
ÖVRIGA INTÄKTER
OCH KOSTNADER
kostnader 1.174 1.000 1.500
TRYCKSAKER
intäkter 1 0 0
kostnader 638 600 600
FORTBILDNING
kostnader 876 1.650 1.500
SVENSKA KYRKANS
FÖRFATTNINGSSAMLING
kostnader 251 300 300
ÖVERFÖRING FRÅN
TIDIGARE KM
intäkter 4.273
ANSLAG UR
KYRKOFONDEN
intäkter 9.500 16.650 16.850
kostnader
AVSKRIVNINGAR
kostnader 24 0 0
RÄNTOR
intäkter 700 0 0
SUMMA
intäkter 14.474 16.500
kostnader 16.861 16.500
resultat --2.387


3 Utdrag ur Centralstyrelsens protokoll

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Svenska kyrkans centralstyrelse den 23 maj 1996.

Närvarande: ärkebiskop Gunnar Weman, ordförande, samt ledamöterna Levi Bergström, Stina Eliasson, Kerstin Bergman, Christina Odenberg, Sven-E Kragh, Dag Sandahl, Urban Gibson, Birgitta Ericsson Löfgren, Ulla Carlson, Gunvor Hagelberg, Catarina Agrell, Bengt Berg, Anita Franzén och Carl-Henric Grenholm.

Föredragande: förvaltningsdirektören Lars-Olof Hellgren.

--------------------

Centralstyrelsen beslutar att till kyrkomötet avge skrivelsen 1995:1 Budget för kyrkomötet 1997.