FAKTA OM DATAKOMMUNIKATION

Vad är elektronisk post?

Vad är elektroniska konferenser?

Vad är en e-post adress?

Vad är en BBS?

Vad är Internet?

1. Vad är elektronisk post?

Elektronisk post, e-post, är meddelanden som förmedlas från en sändare till en eller flera mottagare elektroniskt. Brevet skrivs med en dator och överförs med ett kommunikationsprogram över organisationens eget datanät eller med hjälp av ett telefonmodem.

Med e-post kan man förmedla både korta meddelande och mycket långa texter. Det går även att sända och ta emot datafiler med bilder och ljud och datorprogram.

MEMO som används i Svenska kyrkan sedan datoriseringen av kyrkobokföringen 1991 är ett program för e-post. Under senare år har programmen utvecklats. MEMO inte i samma takt.

E-post måste adresseras (som vanliga brev) för att nå en mottagare. Även för e-post finns postkontor - särskilda datorer som förmedlar posten. Användarna kopplar upp sig mot denna dator för att lämna och hämta post. E-post kan sparas i mottagarens egen dator och den kan skrivas ut på papper. Posten och andra företag erbjuder sig att förmedla e-post och man kan blanda e-post med fax och pappers-post.

* E-post underlättar när två eller flera som inte är på samma plats eller inte kan mötas på samma tid ska producera en gemensam text. Tex ett protokoll eller projektbeskrivning.

* E-post är snabbare än papperspost och gör att papper kan undvikas.

* E-post medger kommunikation utan att vara samtidig, som t ex telefon.

* E-post information från en avsändare enklare kan bearbetas av mottagaren.

* E-post är billigare än telefon och post, om man räknar på hur mycket informaion som kan utbytas till ett visst pris.

2. Vad är elektroniska konferenser?

Elektroniska konferenser är en mix av anslagstavla, seminarium och sammanträde. En mindre eller större grupp bidrar med inlägg som lagras i en dator. Alla kan läsa allas inlägg och besvara dem. Människor kan delta ganska oberoende av vad de befinner sig i tid och rum.

Elektroniska konferenser kan vara helt fria, med ett samtal som på ett café. Men en elektronisk konferens kan ha också vara mer strukturerade med en ordförande (moderator) som godkänner inlägg innan de görs tillgängliga. Moderatorna kan sortera inlägg och initiera debattämnen.

Med sökprogram i sin dator kan en användare hitta den konferens som har ett relavant ämne.

Elektroniska konferenser kan vara tillgängliga för en begränsad grupp människor. T ex en projektgrupp, en styrelse eller en viss yrkesgrupp. Eller så kan de vara helt öppna för alla som väljer att delta.

3. Vad är en e-post adress?

I annonser, på visitkort och i olika informationsmaterial har det blivit allt vanligare med e-post adresser vid sidan av vanliga postadresser, telefonnummer och fax. Det kan se ut så här: martin.garlov@svkyrkan.se. Första ledet anger vem som ska ta emot meddelandet. Det kan vara ett helt personnamn, elller del av namn, ett organisationssnamn eller varumärke. Kanelbullen, eller alfaslangen ska utläsas "at", alltså till vilken dator personen är ansluten. Ofta används ett företags- eller organisationsnamn som namn på den datorn. Denna del av adressen kallas domänadress. Till domänen kan finnas underdomäner och då blir adressen lite längre. Den måste vara unik för varje land. Sist i adressen finns en landskod.

4. Vad är en BBS?

BBS betyder egentligen Bulletin Billboard System (ett system för elektronisk anslagstavla). "Svenska kyrkan startar klotterplank", skrev Kyrkans Tidning i en notis om det BBS-försök som Svenska Kyrkans Information svarade för i våras. Men en BBS är mycket mer.

En BBS erbjuder både e-post och konferenser. Minst, och vanligen fungerar en BBS även som en databank för större mängder av sökbar information. Många BBS:er byter information med varandra och flera har kopplingar till Internet med den information som kan hämtas därifrån.

En BBS nås med en vanlig dator (PC eller Mac). Flera olika datorprogram används. Ett av de vanligaste programmen i Sverige heter FirstClass. Det används sedan något år tillbaka av flera företag och organisationer. Expressen, Moderaterna, Fältbiologerna, Kommunförbundet m fl. Programmet för användaren kan vara helt gratis då den som svarar för BBS-datorn betalar till leverantörern i relation till antalet användare.

5. Vad är Internet?

Internet är benämningen på ett världsomspännaden nät av datorer. Egentligen mest likt telefonnätet. Och det är främst telefonbolagens ledningar som används för kommunikation mellan de många datorer som är sammanlänkade av Internet. Teoretiskt kan nära 40 miljoner människor.

Från början, tidigt 70-tal, var Internet begränsat till det amerikanska försvaret, för att sedan användas av de amerikanska universiteten, innan det växte över världen. Nästan all information som finns tillgänglig via Internet idag är fri. Framöver är det troligt att det kommer en kommersialisering.

För Internet har utvecklats flera programvaror som hanterar informationen så att den kan tas om hand av olika mottagares datorer med olika datorprogram.

Ett av de mer intressanta är World Wide Web. (Som hittades på av atomforskarna vid CERN i Schweiz.) Här kan text, bilder i olika färger presenteras. WWW hjälper användarna med navigering mellan olika informationskällor. På de så kallade Web-sidorna kan information från olika källor länkas och behöver inte alls finnas i samma dator. Informationen adresseras på ett liknande sätt som e-post. Så det räcker med att veta namnet på en Web-sida för att nå den.

[Hemsidan]

För den som inte befinner sig inom universitetsvärlden eller i ett företag med internetanslutning finns det flera företag som mot ersättning erbjuder anslutning. Man kan välja bara e-post, lägga till konferenser eller få så kallad full anslutning med Web-sidor.

Den som söker kyrklig information på Internet kan hitta mycket. Men saknar snart en del. Det går t ex utmärkt att ta del av flera olika engelska bibelöversättningar och konkordanser. De nyaste översättningarna till danskan och finskan finns också här. Men den vom vill läsa svenska får nöja sig med 1917 års översättning. Inte ens Nya testamentet från 1981 finns tillgängligt.

Svenska skoldatanätet är samlingsnamnet för skolverkets omfattande satsning på datakommunikation för skolvärlden. Möjligheten finns att erbjuda elever och lärare information som kompletterar de vanliga läromedlen. Via skoldatanätet kan elever och lärarare kommunicera, mellan skolor i Sverige och världen över. Svenska kyrkan och hennes medarbetare kan bli andra samtalspartner via detta medium.

TESTA på kyrkomötet

I Cafét och i tidskriftsrummet på Utbildningscentrum finns datorer fria att använda för den som vill se hur det ser ut i en BBS och titta på Web-sidorna om kyrkomötet.