Regler för den allmänkyrkliga debatten

Kyrkomötets presidium har, efter samråd med företrädare för nomineringsgrupperna, bestämt följande om uppläggningen av den allmänkyrkliga debatten onsdagen den 23 augusti.

Anmälan om deltagande i debatten bör göras senast tisdagen den 22 aguusti kl 15 00

på kyrkomötets kansli.

Utgångspunkten för debatten är Centralsstyrelsens verksamhetsberättelse . Debatten blir en enda sammanhållen debatt utan särskild ämnesindelning. För att ändå kunna föra samman dem som talar om samma sak, ombeds ledamöterna att i samband med att de anmäler sig till debatten också ange om de huvudsakligen tänker uppehålla sig vid någon särskild fråga. Debattan inleds av en företrädare för Centralstyrelsen.

För debatten gäller följande regler:

De som företräder Centralstyrelsen får tala längst 8 minuter.

Övriga talare, som anmäler sig senast kl 15 00 på tisdag, får tala längst 5 minuter.

Talares som anmäler sig senare får tala längst 3 minuter.

Den som har haft ordet kan, under pågående debatt, anmäla sig hos ordföranden för ytterligare ett inlägg om längst 3 minuter och sätts då upp sist på talarlistan.

Ingen talare får ordet för fler än två anföranden.

Däremot har en ledamot, som blir angripen av annan talare, alltid rätt till replik enligt föreskrifterna i arbetsordningen.